Yahyah Ragheb

yahyah

Yahyah Ragheb

Aquapanel Specification Manager M: +971 56 681 4958 T: +971 4 337 7170 E: Yahya.Ragheb@knauf.com

morsi

Ahmed Morsi

Architect Knauf Aquapanel Area Manager M: +97150 1551294 T: +971 4 337 7170 E: ahmed.morsi@knauf.com